சக்தி முருகன் ரோலர் ஃபிளவர் மில்ஸ் லிட். - ( SMB )

பொருட்கள்
கிடைக்கும் அளவுகள்


மைதா

பேக்கரி மைதா:50 kg, 90 kg
பரோட்டா மைதா:10 kg, 50 kg, 90 kg

ரவை

ரவை:10 kg, 50 kg, 90 kg

கோதுமை மாவு

கோதுமை மாவு:10 kg, 50 kg, 90 kg

தவிடு

இலைத் தவிடு:35 kg
தவிடு தரம் I:50 kg
தவிடு தரம் II:50 kg