சக்தி முருகன் அக்ரோ ஃபுட்ஸ் லிட். - ( VMB )

பொருட்கள்
கிடைக்கும் அளவுகள்


மைதா

பேக்கரி மைதா:50 Kg, 90 Kg
சேம்ப்பியன் மைதா:25 Kg, 50 Kg, 90 Kg
கணேஷ் மைதா:10 Kg, 50 Kg, 90 Kg
கோல்டு பேக்கரி மைதா:50 Kg, 90 Kg
கோல்டு மைதா:10 Kg, 25 Kg, 50 Kg
கோல்டு பரோட்டா மைதா:90 Kg
பரோட்டா மைதா:10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 90 Kg
ராயல் மைதா:10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 90 Kg
சக்தி மைதா:10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 90 Kg

ரவை

ரவை:10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 90 Kg

கோதுமை மாவு

கோதுமை மாவு:10 Kg, 50 Kg, 90 Kg

தவிடு

இலைத் தவிடு:35 Kg
தவிடு தரம் I:50 Kg
தவிடு தரம் II:50 Kg